VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Ochrona Pamięci AK \ Zamierzenia programowe  :::

Zamierzenia programowe na rok 2008

Wystąpienie wiceprezesa Okręgu Tadeusza Gołębiewskiego na Zjeździe Delegatów w dn. 15-05-2008 r.

     Zamierzenia programowe na rok 2008 zostały oparte na, od kilku lat przeprowadzanych analizach stopnia wykonania przez nasz Okręg zadań zawartych w 7 paragrafie Statutu naszego Związku. Ostatnio stwierdziliśmy, że większość Kół w pełni wykonała swe powinności. Jeżeli w którymś z Kół zostaną podjęte inicjatywy ważnych nowych przedsięwzięć, to mogą być przedstawione do włączenia do Uchwały Zjazdowej. Jednakże od dwóch, trzech lat, mimo odpowiedniej Uchwały Zarządu, autorzy zgłaszanych wniosków nie włączają się do ich realizacji. Stąd Prezydium Zarządu Okręgu na zebraniu w dniu 8 maja b.r. zaleciło Komisji Wnioskowej rejestrowanie kolejnych zgłaszanych postulatów z ustaleniem: autorów zespołu realizującego, funduszy na ich wykonanie i innych uwarunkowań. Zestawienie postulatów powinno być zweryfikowane pod względem realności ich wykonania przez Komisję Wnioskową z udziałem właściwych Komisji Okręgu i Kół. Wykaz tych wniosków zatwierdzi Zarząd Okręgu na plenarnym zebraniu.

     W 2008 roku misję swą będzie kontynuować 9, a nawet 10 Zespołów Ochrony Pamięci Armii Krajowej (ZOP AK), którą to misję Zespoły podjęły 1 lutego 2007 roku. Zarząd Okręgu obserwując rozwój tej akcji przyjął zasadę, że skoro Zarządy Kół wytypowały swych pełnomocników, to powinny obdarzyć ich pełnym zaufaniem i pozwolić im działać. Prezesi Kół również podjęli uchwałę w sprawie zasad współdziałania z ZOP AK opierając się na formule włączania się do współdziałania na wyraźny wniosek pełnomocnika.

     Zgodnie z Uchwałą zeszłorocznego Zjazdu dziś gościmy na Zjeździe pełnomocników Zarządów Kół. Mając świadomość, że większość pełnomocników to osoby jeszcze pracujące, ograniczono do minimum obowiązki biurokratyczne. Zrezygnowano z organizowania zebrań. Większość spraw załatwiano telefonicznie lub korespondencją e-mailową. Po roku działania Zespołów zwrócono się do pełnomocników o dokonanie samooceny stanu organizacyjnego ZOP AK w poszczególnych Kołach.

Przeanalizowano 8 podstawowych zadań organizacyjnych, stawiając pytania:


1. Czy nawiązano współpracę z władzami samorządowymi?

     W Kołach podjęto różne formy postępowania. Oto przykłady:
W przypadku gdy pełnomocnik był radnym w powiecie, podjął on akcję mobilizującą wójtów czy burmistrzów czy poprzez uchwałę rady powiatu czy w innym trybie. Niekiedy prezesi zjednali starostów do objęcia patronatem akcji opieki nad miejscami, obiektami czy znakami pamięci narodowej. Z 9 Zespołów nie dotarły do Okręgu z winy poczty dwa oświadczenia o realizacji.


2. Jaka liczebność członków Zespołu?

     W tym początkowym etapie liczebność Zespołów wynosiła 2-7 osób. Można spodziewać się też Zespołu 15-osobowego.


3. Specjalność członków Zespołów.

     W grupach tworzących Zespoły dominowali specjaliści z zakresu historii.


4. Czy zapewniono Zespołowi dostęp do protokołów przejęcia opieki nad miejscami, obiektami lub znakami pamięci narodowej?

     W oświadczeniach złożonych przez Zespoły tylko w 3 przypadkach nie udało się dotrzeć do archiwum, w którym zdeponowano protokoły przejęcia opieki nad znakami pamięci.


5. Czy zaproponowano władzom samorządowym przeniesienie z naszej witryny "Na przedpolu Warszawy" fragmentów tekstów stanowiących historię ich "małej ojczyzny"?

     To pytanie sprowokowane zostało przez sygnał jednego z Kół, że urzędy samorządowe chciałyby mieć na swojej stronie internetowej przedruk fragmentów naszej wityny tylko w jednym przypadku udało się zjednać władze lokalne do upowszechnienia historii swego rejonu.


6. Czy w Zespole działają: historycy, pedagodzy?

     Pytanie to wyraża zainteresowanie, ale też zaniepokojenie, czy środowisko pedagogiczne, mając w programie nauki historii na temat Polskiego Państwa Podziemnego (PPP) i Armii Krajowej zaledwie dwie godziny lekcyjne, trafnie dokona wyboru najważniejszych zdarzeń, jakie miały miejsce na terenach ich "małych ojczyzn".

     Pełnomocnicy otrzymali z remanentu Okręgu 950 Zeszytów Historycznych "Na przedpolu Warszawy", a także po 1 do 3 kompletów ZH od nr 1 do 12/13. Przekazujemy też ZOP AK w Kołach wykazy artykułów lub relacji, w których znajdują się opisy działań bojowych oddziałów, które były rozlokowane na danym terenie. Dzięki wykazom możliwe będzie wyselekcjonowanie najważniejszych materiałów do wykorzystania w czasie wspomnianych dwóch godzin lekcji historii. Objętość treści naszych kwartalników to ponad 1000 stron. Indeks osobowy zawiera około 4500 nazwisk.

     W kontaktach ze szkołami stwierdziliśmy, że nauczyciele historii nie mają dostępu do materiałów źródłowych na temat PPP i Armii Krajowej. Stąd nadaliśmy szczególną rangę sprawie przygotowania materiałów dydaktycznych dla szkół różnego stopnia.


7. Czy Zespoły mają dostęp do internetu i wykorzystują wydruki do prowadzenia wybranych problemów (tekstów, ilustracji) oraz pytanie
8. Czy dokonano przeglądu zasobów bibliotecznych w miejscowych szkołach, bibliotekach publicznych w celu stwierdzenia czy uczniowie i czytelnicy mają dostęp do publikacji na temat ich "małej ojczyzny"? Te pytania stanowią zespół działań uzupełniających dla problemów zawartych w punktach 5 i 6.

     Pełnomocnicy otrzymali foldery o PPP i Armii Krajowej wydane przez Zarząd Główny ŚZŻAK, które pozwolą przekazać w sposób syntetyczny, ale i kompetentny podstawowe dane o czasach konspiracji i walki.

     ZOP AK powinny być przygotowane do świadczenia usług informacyjnych dla internautów, wtedy kiedy weterani nie będą w stanie spełniać tej misji.

     W marcu 2008 roku minęły trzy lata funkcjonowania naszej witryny internetowej. W tym czasie odwiedziło ją około 7600 internautów, otrzymaliśmy około 300 e-maili, zwykle z zapytaniami o losy swych krewnych. W roku 2007 było 2639 wejść na nasze strony internetowe.

     Z satysfakcją informuję, iż sporadycznie podejmują takie zadania Zespoły w Kołach nr 1 Legionowo i nr 4 Otwock. Sprzyjające warunki do tej akcji ma Środowisko "Grupa Kampinos AK" i Koło nr 6 Pruszków. Często uczestniczą one w rozwiązywaniu bardzo ważnych i trudnych spraw. To działanie powinno być potraktowane przez ZOP AK i Zarządy Kół jako szczególne zadanie na najbliższy czas. Deklaruję gotowość konsultacji w tych sprawach.

     Zespoły Ochrony Pamięci AK rozpoczęły działalność w minionym roku, nie pora więc wydawać ocen i przewidywać sukcesów w ich działaniu.

     Proszę Delegatów o przyjęcie do akceptującej wiadomości, że zadanie postawione przed Kołami i ZOP AK zostało podjęte w 9 na 11 jednostek Okręgu i że należy rokować dobre nadzieje na przyszłość.
ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa
szzakowp@ibprs.pl